14. API#

Tento modul je přístupný pouze administrátorům instance a lze k němu přistoupit z postranního panelu vybráním modulu API. Tento modul je přístupný pouze s licencí verze Enterprise.

14.1. API uživatelé#

Kromě administrátora instance mají k aplikačním rozhraním přístup pouze explicitně definovaní API uživatelé. Tyto uživatele je možné spravovat v sekci API -> Uživatelé API. Tito uživatelé slouží pouze k přístupu k aplikačním rozhraním a nemají žádná další oprávnění přístupu do systému.

Vytvoření API uživatele#

Založení API uživatele je možné kliknutím na zelené tlačítko Přidat uživatele a vyplněním patřičného formuláře.

Parametr

Vyžadován

Popis

Jméno

Ano

Přihlašovací jméno API uživatele. Pro zachování maximální kompatibility s aplikacemi třetích stran doporučujeme volit jednoduchá jména bez diakritiky. Například: apiuser1, api_user_2, …

Aktivní

Ne

Pouze aktivní API uživatelé mohou využívat dostupní aplikační rozhraní.

Popis

Ne

Slouží pro zlepšení orientace v systému.

Po vytvoření uživatele je mu vytvořeno unikátní tajemství, které je možné si zobrazit skrze ikonu zobrazit v seznamu API uživatelů. Toto tajemství slouží jako heslo pro přístup k aplikačním rozhraním.

../_images/api-users.png

Editace API uživatele#

Editace API uživatele je možná v aktualizačním formuláři, který si může oprávněný uživatel otevřít v seznamu API uživatelů skrze ikonu tří teček.

Aktivace a deaktivace API uživatele#

Zda je uživatel aktivní nebo neaktivní, indikuje sloupec Stav ve výpisu API uživatelů. Zároveň, přes toto tlačítko může administrátor přejít do aktivačního/deaktivačního formuláře. Pouze aktivní API uživatelé mohou využívat dostupní API rozhraní.

Resetování tajemství API uživatele#

Tajemství API uživatele slouží jako přihlašovací heslo k přístupu k dostupným API rozhraním. Tajemství může administrátor resetovat skrze tlačítko Resetovat.

14.2. Správa API#

Risk Flow nabízí jednoduchou správu aplikačních rozhraní, která vypadá následovně.

../_images/api-manage.png

Přiřazení přístupu API uživatelům#

Ke každému API rozhraní je nutné explicitně definovat uživatele, kteří k němu mohou přistupovat. Toto můžete upravit skrze editační formulář po kliknutí na tlačítko Upravit uživatele. K API rozhraní je možné přiřadit žádného či více API uživatelů.

Aktivace a deaktivace API#

Aplikační rozhraní je možné aktivovat a deaktivovat skrze aktivační/deaktivační formulář. Pouze k aktivním API rozhraním mohou API uživatele přistupovat.

Otestování API v prohlížeči#

Každé aplikační rozhraní je možné otestovat v prohlížeči kliknutím na tlačítko Otestovat API.

Příklad použití API pomocí aplikace Postman#

Postman je aplikace sloužící pro testování aplikačních rozhraní jiných systémů. V této části bude demonstrováno propojení API s aplikací třetí strany a zobrazení dostupných dat.

Všechna dostupná aplikační rozhraní jsou popsána v následující kapitole – Dostupná API. Pro demonstraci funkčnosti aplikačního rozhraní bude vytvořen požadavek na vypsání všech uživatelů prvního klienta. Nejprve musíme zjistit ID klienta, pro kterého chceme získat výpis uživatelů. Provedeme tedy požadavek na patřičné aplikační rozhraní s následujícími parametry. Nejprve nastavíme správně autentizační údaje – jméno, heslo a url adresu požadovaného API.

../_images/postman-demo.png

Po odeslání takového požadavku získáme soupis všech evidovaných klientů a informace o jejich uživatelích.

../_images/api-result-clients.png

Nyní známe identifikátor klienta z jménem Klient 1 a tuto znalost můžeme využít k dalším požadavkům. Vytvoříme nový požadavek v aplikaci Postman a nastavíme stejné autentizační a autorizační hodnoty jako v předchozím požadavku. V tomto případě přidáme další parametr specifikují vybraného klienta. Využijeme API pro zjištění všech dostupných analýz pro tohoto klienta.

../_images/postman-demo-analyses.png

Po odeslání takového požadavku získáme výsledek obsahující seznam dostupných analýz rizik pro tohoto klienta. Jaká API jsou k dispozici a jaké parametry přijímají je popsáno v následující kapitole.

../_images/api-result-analyses.png

14.3. Dostupná API#

Risk Flow poskytuje standardní REST API rozhraní. Je možné využívat následující rozhraní. Některá rozhraní přijímají dodatečné http GET parametry. Červeně označené parametry jsou povinné.

URL adresy jednotlivých aplikačních rozhraní jsou dostupné na https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/api/.

Název

Popis

Dodatečné parametry

Uživatelé

Výpis uživatelů Risk Flow.

role

Přijímá hodnoty manager, analyst, auditor, client.

active

Přijímá hodnoty true nebo false. Vrátí aktivní nebo neaktivní uživatele na základě vybrané hodnoty.

lang

Přijímá hodnoty cs nebo en. Vrátí uživatele s vybraným preferovaným jazyk notifikačních e-mailů.

Klienti

Výpis všech evidovaných klientů.

Uživatelé klienta

Výpis uživatelů vybraného klienta.

client

Přijímá ID klienta. Vrátí seznam uživatelů vybraného klienta.

active

Přijímá hodnoty true nebo false. Vrátí aktivní nebo neaktivní uživatele na základě vybrané hodnoty.

lang

Přijímá hodnoty cs nebo en. Vrátí uživatele s vybraným preferovaným jazyk notifikačních e-mailů.

Skupiny aktiv

Výpis skupin aktiv vybraného klienta.

client

Přijímá ID klienta. Vrátí seznam skupin aktiv vybraného klienta.

Aktiva

Výpis aktiv a skupin pro vybraného klienta.

group

Přijímá ID skupiny aktiv. Vrátí seznam aktiv vybraného skupiny.

availability

Přijímá hodnoty low, medium, high, critical, not-set. Vrátí seznam aktiv dle vybrané hodnoty.

integrity

Přijímá hodnoty low, medium, high, critical, not-set. Vrátí seznam aktiv dle vybrané hodnoty.

confidentiality

Přijímá hodnoty low, medium, high, critical, not-set. Vrátí seznam aktiv dle vybrané hodnoty.

type

Přijímá hodnoty primary, auxiliary.

value

Přijímá hodnoty 1, 2, 3, 4, 0. Hodnota 0 filtruje aktiva, kterým hodnota ještě nebyla stanovena.

Analýzy rizik

Výpis všech analýz rizik.

client

Přijímá ID klienta. Vrátí seznam analýz rizika vybraného klienta.

manager

E-mail uživatele, který působí u analýzy jako odpovědný manažer.

analyst

E-mail uživatele, který působí u analýzy jako analytik.

status

Přijímá hodnoty started, inprogress, finished, waitingforapproval, approved, notapproved, inflow, inflownotapproved, inflowapproved.

Analýza rizik

Detail konkrétní analýzy rizik.

analysis

Přijímá ID analýzy rizik. Vrátí detail vybrané analýzy.

Komentáře k analýze rizik

Výpis komentářů pro vybranou analýzu rizik.

analysis

Přijímá ID analýzy rizik. Vrátí komentáře vybrané analýzy.

Flows

Výpis všech flow.

client

Přijímá ID klienta. Vrátí seznam flows vybraného klienta.

manager

E-mail uživatele, který působí u flow jako odpovědný manažer.

status

Přijímá hodnoty started, inprogress, finished, waitingforapproval, approved, notapproved, done, auditdone.

type

Přijímá hodnoty approval nebo audit a na základně vybraného typu filtruje seznam flows.

Schvalovací flow

Detail schvalovacího flow.

flow

Přijímá ID flow. Vrátí detail vybraného flow.

Auditní flow

Detail auditního flow.

flow

Přijímá ID flow. Vrátí detail vybraného flow.

Komentáře k flow

Výpis všech komentářů k vybranému low.

flow

Přijímá ID flow. Vrátí komentáře vybraného flow.

Všechny aktiva a skupiny klientů

Výpis všech klientů, jejich skupin aktiv a všech patřičných aktiv.

client

Přijímá ID klienta. Vrátí seznam skupin aktiv a jejich aktiv pro vybraného klienta.

Záznamy importů

Evidence importů a popisu případných chyb.

Plány zvládání rizik

Výpis plánů zvládání rizik

client

Přijímá ID klienta. Vrátí seznam plánů zvládání rizik vybraného klienta.

manager

E-mail uživatele, který působí u plánu jako odpovědný manažer.

analyst

E-mail uživatele, který působí u plánu jako analytik.

status

Přijímá hodnoty started, inprogress, finished, waitingforapproval, approved, notapproved, inflow, inflownotapproved, inflowapproved.

Plán zvládání rizik

Detail plánu zvládání rizik

plan

Přijímá ID plánu zvládání rizik. Vrátí detail vybraného plánu.

Komentáře k plánu zvládání rizik

Komentáře ke konkrétnímu plánu zvládání rizik

plan

Přijímá ID plánu zvládání rizik. Vrátí komentáře vybraného plánu.