11. Flows#

Flows reprezentují procesy, se kterými Risk Flow platforma dokáže uživatelům efektivně pomoci. V aplikaci je možné pracovat se dvěma druhy flows – schvalovacím a auditním. Jejich principy budou detailně rozebrány v této kapitole.

11.1. Zobrazení seznamu flows#

Po přechodu do modulu Flows se uživateli zobrazí seznam všech flows, ke kterým má práva přistupovat. Rozdělení oprávnění je v tomto případě následující:

Role

Oprávnení

Admin

Práva vidět všechny flows a editovat všechny dostupné flows.

Manager

Práva vidět a editovat flows, které sám vytvořil, lebo které mu byly přiřazeny administrátorem.

Analytik

Nemá práva přistupovat do této sekce aplikace.

Klient

Má práva nahlížet a komentovat flows, které byly vytvořeny pro jeho společnost.

Auditor

Má přístup pro čtení do všech částí, může přidávat komentáře. Podílí se na zpracování auditních flows.

../_images/flows-overview.png

11.2. Vytvoření flow#

Založení flow na platformě Risk Flow je možné po kliknutí na tlačítko Začít nové flow a následným vybráním typu – schvalovací nebo auditní. V obou případech jsou pro založení nového flow potřeba stejné parametry, které jsou popsány v následující tabulce.

Parametr

Vyžadován

Popis

Klient

Ano

Vybrání klienta, pro kterého se bude flow zpracovávat.

Název flow

Ne

Název; Slouží pro lepší orientaci.

Odpovědný manažer

Ano

Lze vybrat pouze uživatele s rolí Risk manažer. Lze vybrat pouze aktivní uživatele. V případě, že flow zakládá uživatel s rolí Risk manažer, je k němu automaticky přidělen.

Termín pro vyřízení

Ano

Stanovení termínu k vyřešení. Nelze stanovit do minulosti ani na dnešní datum.

Po úspěšném vytvoření flow jsou e-mailem upozorněni uživatelé, kterých se zpracování flow týká. V případě schvalovacího flow je na jeho vytvoření upozorněn přidělený manažer a klienti, pro které je flow zpracováváno. V případě auditního flow jsou na jeho založení upozorněni všichni aktivní uživatelé s rolí Auditor. Informační e-mail nepřijde uživateli, který akci vyvolal, tzn. pokud analýzu vytváří manažer, nepřijde mu informační e-mail o přiřazení k analýze rizik. Tímto způsobem se Risk Flow snaží minimalizovat množství informačních e-mailů.

11.3. Editace flow#

Editace flow je možná v aktualizačním formuláři, který si může oprávněný uživatel otevřít v seznamu flows skrze ikonu tří teček nebo v detailu analýzy rizik skrze tlačítko Upravit.

11.4. Kopírování flow#

Uživatel s editačními právy ke konkrétnímu flow může vytvářet jeho kopie. Při kopírování flow se nastavují stejné parametry jako při založení nového. V tomto procesu jsou duplikovány všechny řádky flow. Tato funkce je velmi vhodná při provádění revizí dříve dokončených flows. Kopírovat flow je možné prostřednictvím ikony kopírování v seznamu všech dostupných flows nebo v detailu konkrétního flow. Odpovědné osoby jsou informovány o založení nového flow. V případě schvalovacího flow je na jeho vytvoření upozorněn přidělený manažer a klienti, pro které je flow zpracováváno. V případě auditního flow jsou na jeho založení upozorněni všichni aktivní uživatelé s rolí Auditor. Informační e-mail nepřijde uživateli, který akci vyvolal, tzn. pokud flow vytváří manažer, nepřijde mu informační e-mail o přiřazení k flow. Tímto způsobem se Risk Flow snaží minimalizovat množství informačních e-mailů.

11.5. Smazání flow#

Mazání flow je možné v seznamu dostupných flows nebo v detailu konkrétního flow. Z důvodu zachování auditní stopy lze mazat pouze:

 • Schvalovací flows – ty, které nebyly zatím schváleny klientem.

 • Auditní flows – ty, jejichž audit nebyl dokončen.

11.6. Export flows#

Export flows je možný v patřičném modulu po kliknutí na tlačítko Export a vybrání typu exportu.

../_images/flows-export.png

Export do MS Excel#

Export seznamu flows do sešitu aplikace Microsoft Excel má následující hodnoty. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce

Popis

#

Číslo záznamu v exportu

Klient

Název klienta

Termín pro vyřízení

Datum

Odpovědný manažer

Uživatel s rolí Risk manažer, který je odpovědný za dokončení flow.

Stav

 • Založeno – flow bylo založeno, zatím se neprovádí.

 • Provádí se – flow je zpracováváno.

 • Čeká na schválení – všechny dílčí části jsou hotové a čeká se na finální potvrzení:

  • klientem v případě schvalovacího flow,

  • auditorem v případě auditního flow.

 • Neschváleno – vráceno s připomínkami k dopracování.

 • Schváleno – flow dokončeno.

Typ

Schvalovací flow / Auditní flow

Průběh

Průběh provádění flow vyjádřený v %

Vytvořeno

Datum vytvoření záznamu

Čas vytvoření

Čas vytvoření záznamu

Vytvořil

E-mail uživatele, který záznam vytvořil.

Aktualizováno

Datum poslední změny záznamu

Poslední aktualizace

Čas poslední změny záznamu

Změnil/a

E-mail uživatele, který provedl poslední změny.

Export do PDF#

Export seznamu flows do formátu PDF obsahuje soupis podobný výpisu v aplikaci. Obsahuje následující informace. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce

Popis

#

Číslo záznamu v exportu

Klient

Název klienta

Termín pro vyřízení

Datum

Odpovědný manažer

Uživatel s rolí Risk manažer, který je odpovědný za dokončení flow.

Stav

 • Založeno – flow bylo založeno, zatím se neprovádí.

 • Provádí se – flow je zpracováváno.

 • Čeká na schválení – všechny dílčí části jsou hotové a čeká se na finální potvrzení:

  • klientem v případě schvalovacího flow,

  • auditorem v případě auditního flow.

 • Neschváleno – vráceno s připomínkami k dopracování.

 • Schváleno – flow dokončeno.

Typ

Schvalovací flow / Auditní flow

Průběh

Průběh provádění flow vyjádřený v %.

Export do JSON#

Export flows do formátu JSON je dostupný pouze administrátorům instance. Tento typ exportu je možné využívat pouze v licenci Enterprise. Exportovaný soubor může sloužit jako jednoduchá záloha nebo může být využit k importu do aplikací třetích stran.

11.7. Schvalovací flow#

Schvalovací flow je proces, s jehož pomocí jsou klientovi předloženy dokončené a manažerem schválené analýzy rizik, plány zvládání rizik a další dokumenty. Součástí tohoto flow může být více analýz rizik i plánů, které jsou klientovi předloženy ke schválení najednou. Klient si tyto části může zobrazit a detailně prozkoumat. Každou z nich může připomínkovat a schválit či vrátit k dopracování. V případě, že jsou všechny dílčí analýzy rizik, plány zvládání rizik i případné další dokumenty schváleny, může klient schvalovací flow uzavřít.

Detail – pohled manažera#

Po otevření detailu schvalovacího flow uživatel vidí následující výpis. Může editovat parametry flow, přidávat analýzy rizik ke schválení a přidávat komentáře.

../_images/flow-detail-manager.png

Detail – pohled klienta#

Po otevření detailu schvalovacího flow uživatel vidí následující výpis. Má oprávnění schvalovat analýzy rizik, plán zvládání rizik a další dokumenty v tomto flow, prohlížet jejich detail a přidávat komentáře.

../_images/flow-detail-client.png

EPC diagram#

EPC diagram slouží k popisům procesů a modelování pracovních postupů. Pro schvalovací flow vypadá následovně.

../_images/approval-flow-epc.png

Přidání částí schvalovacího procesu#

Přidání částí do schvalovacího flow je možné v detailu flow po kliknutí na tlačítko Přidat a následném výběru toho, co chcete přidat – Analýzu, Plán zvládání rizik či Dokument

Přidání analýzy rizik#

Parametr

Vyžadován

Popis

Označení

Ano

Označení přidané analýzy rizik. Slouží pro lepší orientaci.

Analýza

Ano

Vybrání analýzy rizik pro přidání do schvalovacího flow. V tomto seznamu se zobrazí pouze dokončené a odpovědným manažerem schválené analýzy rizik, které byly zpracovány pro tohoto klienta. Každá analýza může být do schvalovacího flow přidána pouze jednou.

Přidání plánu zvládání rizik#

Parametr

Vyžadován

Popis

Označení

Ano

Označení přidaného plánu. Slouží pro lepší orientaci.

Plán zvládání rizik

Ano

Vybrání RTP pro přidání do schvalovacího flow. V tomto seznamu se zobrazí pouze dokončené a odpovědným manažerem schválené plány, které byly zpracovány pro tohoto klienta. Každý plán může být do schvalovacího flow přidána pouze jednou

Přidání dokumentu#

Parametr

Vyžadován

Popis

Označení

Ano

Označení přidávaných příloh. Slouží pro lepší orientaci.

Přílohy

Ano

Pro výběr více příloh držte klávesu CTRL a levým tlačítkem myši označte více souborů pro vložení nebo označte všechny soubory k nahrání a myší je přetáhněte do pole pro nahrávání souborů. Je možné nahrávat soubory ve formátu pdf, png, jpg, doc, zip, docx, xlsx, txt a csv. Velikost jednoho souboru je omezena na 10MB.

Odebrání části schvalovacího procesu#

Oprávněný uživatel může analýzu rizik, plán zvládání rizik či dokument odebrat ze schvalovacího flow kliknutím na ikonu odpadkového koše a následném potvrzení v modálním okně.

Schvalování jednotlivých částí#

Klient má možnost kontrolovat, komentovat a schvalovat části ve schvalovacím procesu. Pokud flow obsahuje nějakou část, která stále čeká na schválení, je na ni upozorněn šedým vykřičníkem v záhlaví tabulky.

../_images/flow-detail-client.png

Po kliknutí na tlačítko Schválení se klientovi otevře možnost část schválit nebo neschválit. V případě neschválení je část vrácena k dopracování a otevřená pro editaci. Klient by měl k ní přidat komentáře popisující, proč tuto část neschválil. Dokud není schvalovací flow uzavřeno, může klient vzít své schválení či neschválení zpět.

Schvalování a dokončení flow#

V momentě, kdy jsou všechny dílčí části flow klientem schváleny, otevře se klientovi možnost uzavřít schvalovací flow skrze tlačítko Schválení v hlavičce detailu flow.

../_images/flow-detail-finish.png

Ukončení a schválení schvalovacího flow je nutné ještě potvrdit v modálním okně.

../_images/flow-approval-modal.png

Komentáře#

Ke všem flows mohou oprávnění uživatelé přidávat komentáře. Všechny komentáře je možno zobrazit po kliknutí na tlačítko Komentáře, jež otevře stránku se soupisem existujících komentářů a formulářem pro přidání nového.

Přidání komentáře#

Přidat komentář je možné po vyplnění patřičného pole pro zadání textu komentáře a odeslání tlačítkem Přidat komentář.

Interní a veřejné komentáře#

Uživatelé mohou přidávat interní a veřejné komentáře. Interní komentáře se nezobrazují klientům, pro něž je flow zpracováváno. Administrátoři, manažeři, analytici a auditoři vidí všechny evidované komentáře a přílohy.

Přílohy ke komentářům#

Ke každému komentáři je možné přidávat přílohy. Pro výběr více příloh podržte klávesu CTRL a levým tlačítkem myši označte více souborů pro vložení nebo označte všechny soubory k nahrání a myší je přetáhněte do pole pro nahrávání souborů.

Export flow#

Export detailu flow je možný po kliknutí na tlačítko Export a následném vybrání typu exportu.

../_images/flow-export.png

Export do MS Excel#

Export detailu schvalovacího flow do sešitu aplikace Microsoft Excel má tři listy následující hodnoty. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

List 1 - Analýzy

Název sloupce

Popis

#

Číslo záznamu v exportu

Ozn.

Identifikátor slouží pro zlepšení orientace uživatele v systému.

Termín pro vyřízení

Datum pro vyřízení

Odpovědný manažer

Uživatel s rolí Risk manažer, který je odpovědný za dokončení flow.

Analytici

Seznam uživatelů s rolí Risk analytici, kteří se podílejí/podíleli na provádění analýzy rizik

Schválení klientem

Čeká na schválení / Schváleno / Neschváleno.

Schválil/a

Uživatel klienta, který analýzu schválil/neschválil.

Datum schválení

Datum schválení

Čas schválení

Čas schválení

Vytvořeno

Datum vytvoření záznamu

Čas vytvoření

Čas vytvoření záznamu

Vytvořil

E-mail uživatele, který záznam vytvořil.

Aktualizováno

Datum poslední změny záznamu

Poslední aktualizace

Čas poslední změny záznamu

Změnil/a

E-mail uživatele, který provedl poslední změny.

List 2 – Plány zvládání rizik

Název sloupce

Popis

#

Číslo záznamu v exportu

Ozn.

Identifikátor slouží pro zlepšení orientace uživatele v systému.

Termín pro vyřízení

Datum pro vyřízení

Odpovědný manažer

Uživatel s rolí Risk manažer, který je odpovědný za dokončení flow.

Analytici

Seznam uživatelů s rolí Risk analytici, kteří se podílejí/podíleli na provádění analýzy rizik

Schválení klientem

Čeká na schválení / Schváleno / Neschváleno.

Schválil/a

Uživatel klienta, který analýzu schválil/neschválil.

Datum schválení

Datum schválení

Čas schválení

Čas schválení

Vytvořeno

Datum vytvoření záznamu

Čas vytvoření

Čas vytvoření záznamu

Vytvořil

E-mail uživatele, který záznam vytvořil.

Aktualizováno

Datum poslední změny záznamu

Poslední aktualizace

Čas poslední změny záznamu

Změnil/a

E-mail uživatele, který provedl poslední změny.

List 3 – Další dokumenty

Název sloupce

Popis

#

Číslo záznamu v exportu

Ozn.

Identifikátor slouží pro zlepšení orientace uživatele v systému.

Schválení klientem

Čeká na schválení / Schváleno / Neschváleno.

Schválil/a

Uživatel klienta, který analýzu schválil/neschválil.

Datum schválení

Datum schválení

Čas schválení

Čas schválení

Vytvořeno

Datum vytvoření záznamu

Čas vytvoření

Čas vytvoření záznamu

Vytvořil

E-mail uživatele, který záznam vytvořil.

Aktualizováno

Datum poslední změny záznamu

Poslední aktualizace

Čas poslední změny záznamu

Změnil/a

E-mail uživatele, který provedl poslední změny.

Export do PDF#

Export seznamu detailu flow do formátu PDF obsahuje soupis podobný výpisu v aplikaci. Obsahuje následující informace. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Analýzy ve flow

Název sloupce

Popis

Ozn.

Identifikátor slouží pro zlepšení orientace uživatele v systému.

Termín pro vyřízení

Datum pro vyřízení

Odpovědný manažer

Uživatel s rolí Risk manažer, který je odpovědný za dokončení flow.

Analytici

Seznam uživatelů s rolí Risk analytici, kteří se podílejí/podíleli na provádění analýzy rizik.

Schválení klientem

Čeká na schválení / Schváleno / Neschváleno. Součástí tohoto pole je informace o tom, který uživatel akci provedl a kdy.

Plány zvládání rizik

Název sloupce

Popis

Ozn.

Identifikátor slouží pro zlepšení orientace uživatele v systému.

Termín pro vyřízení

Datum pro vyřízení

Odpovědný manažer

Uživatel s rolí Risk manažer, který je odpovědný za dokončení flow.

Analytici

Seznam uživatelů s rolí Risk analytici, kteří se podílejí/podíleli na provádění analýzy rizik.

Schválení klientem

Čeká na schválení / Schváleno / Neschváleno. Součástí tohoto pole je informace o tom, který uživatel akci provedl a kdy.

Další dokumenty

Název sloupce

Popis

Ozn.

Identifikátor slouží pro zlepšení orientace uživatele v systému.

Vytvořeno

Datum a čas přidání do flow

Schválení klientem

Čeká na schválení / Neschváleno / Schváleno

Export do JSON#

Export detailu flow do formátu JSON je dostupný pouze administrátorům instance. Tento typ exportu je možné využívat pouze v licenci Enterprise. Exportovaný soubor může sloužit jako jednoduchá záloha nebo může být využit k importu do aplikací třetích stran.

11.8. Auditní flow#

Auditní flow je proces, s jehož pomocí uživatelé s rolí Auditor mohou provádět kontrolní činnost již kompletně schválených analýz rizik. Jsou to takové analýzy, které prošly schvalovacím flow. Součástí auditního flow může být více schvalovacích flow, kde každé jedno schvalovací flow může obsahovat více analýz rizik zpracovaných pro daného klienta.

Detail – z pohledu manažera#

Po otevření detailu auditního flow manažer vidí následující výpis. Může editovat parametry flow, přidávat dokončené schvalovací procesy k auditu a přidávat komentáře.

../_images/audit-flow-detail-manager.png

Detail – z pohledu auditora#

Po otevření detailu flow auditor vidí následující výpis. Má oprávnění ukončovat audit dílčích částí v tomto flow, prohlížet jejich detail a přidávat komentáře.

../_images/audit-flow-detail-auditor.png

EPC diagram#

EPC diagram slouží k popisům procesů a modelování pracovních postupů. Pro auditní flow vypadá následovně.

../_images/audit-flow-epc.png

Přidání dokončeného schvalovacího flow#

Přidání schvalovacího flow do auditního flow je možné v detailu flow po kliknutí na tlačítko Přidat flow.

Parametr

Vyžadován

Popis

Označení

Ne

Označení přidaného schvalovacího flow. Slouží pro lepší orientaci.

Flows

Ano

Do auditního flow lze přidávat pouze dokončené a klientem schválené schvalovací flow. Každý záznam může být do flow přidán pouze jednou.

Odebrání schvalovacího flow#

Oprávněný uživatel může schvalovací flow z auditního flow odebrat kliknutím na ikonu odpadkového koše a následném potvrzení v modálním okně.

Audit jednotlivých schvalovacích flow#

Auditor má možnost kontrolovat, komentovat a ukončovat audit záznamů v auditním flow.

../_images/audit-flows-individual.png

Po kliknutí na tlačítko Dokončit audit se auditorovi otevře modální okno k potvrzení ukončení auditu.

../_images/audit-finish-modal.png

Schvalovací flow, jehož audit byl ukončen, se v detailu auditního flow zobrazí následovně.

../_images/audit-flow-finish-indiv-detail.png

Ukončení auditního flow#

V momentě, kdy je dokončen audit všech schvalovacích flow, otevře se auditorovi možnost uzavřít auditní flow skrze tlačítko Dokončit audit v hlavičce detailu flow.

../_images/audit-flow-finish.png

Dokončení auditu je nutné ještě potvrdit v modálním okně.

../_images/audit-flow-finish-modal.png

Komentáře#

Ke všem flows mohou oprávnění uživatelé přidávat komentáře. Všechny komentáře je možno zobrazit po kliknutí na tlačítko Komentáře, jež otevře stránku se soupisem existujících komentářů a formulářem pro přidání nového.

Přidání komentáře#

Přidat komentář je možné po vyplnění patřičného pole pro zadání textu komentáře a odeslání tlačítkem Přidat komentář.

Interní a veřejné komentáře#

Uživatelé mohou přidávat interní a veřejné komentáře. Interní komentáře se nezobrazují klientům, pro něž je flow zpracováváno. Administrátoři, manažeři, analytici a auditoři vidí všechny evidované komentáře a přílohy.

Přílohy ke komentářům#

Ke každému komentáři je možné přidávat přílohy. Pro výběr více příloh podržte klávesu CTRL a levým tlačítkem myši označte více souborů pro vložení nebo označte všechny soubory k nahrání a myší je přetáhněte do pole pro nahrávání souborů.

Export flow#

Export detailu flow je možný v patřičném modulu po kliknutí na tlačítko Export a vybrání typu exportu.

../_images/flow-export.png

Export do MS Excel#

Export detailu flows do sešitu aplikace Microsoft Excel má následující hodnoty. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce

Popis

#

Číslo záznamu v exportu

Ozn.

Označení pro lepší orientaci v systému

Termín pro vyřízení

Datum pro vyřízení

Odpovědný manažer

Uživatel s rolí Risk manažer, který je odpovědný za dokončení flow.

Schválení klientem

Stav – v tomto typu flow mohou být pouze schválené flow. Pokud by tento sloupec obsahoval jinou hodnotu než Schváleno, někde nastala chyba.

Schválení klientem

Uživatel klienta, který analýzu schválil/neschválil.

Datum schválení

Datum schválení

Čas schválení

Čas schválení

Stav

Čeká na audit / Audit dokončen.

Auditováno

Auditor, který dokončil audit této části.

Datum dokončení audit

Datum dokončení auditu části

Čas dokončení auditu

Čas dokončení auditu části

Vytvořeno

Datum vytvoření záznamu

Čas vytvoření

Čas vytvoření záznamu

Vytvořil

E-mail uživatele, který záznam vytvořil.

Aktualizováno

Datum poslední změny záznamu

Poslední aktualizace

Čas poslední změny záznamu

Změnil/a

E-mail uživatele, který provedl poslední změny.

Export do PDF#

Export detailu flow do formátu PDF obsahuje soupis podobný výpisu v aplikaci. Obsahuje následující informace. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.

Název sloupce

Popis

Ozn.

Označení pro lepší orientaci v systému

Termín pro vyřízení

Datum pro vyřízení

Odpovědný manažer

Uživatel s rolí Risk manažer, který je odpovědný za dokončení schvalovacího flow.

Schválení klientem

Stav – v tomto typu flow mohou být pouze schválené flow. Pokud by tento sloupec obsahoval jinou hodnotu než Schváleno, někde nastala chyba.

Sloupec obsahuje informaci o klientovi, který flow schválil a také informaci o tom, kdy tato akce byla provedena

Stav

Stav provádění auditu. V případě ukončeného auditu této části sloupec navíc obsahuje informaci o tom, který auditor audit dokončit a kdy tuto akci provedl.

Export do JSON#

Export detailu flow do formátu JSON je dostupný pouze administrátorům instance. Tento typ exportu je možné využívat pouze v licenci Enterprise. Exportovaný soubor může sloužit jako jednoduchá záloha nebo může být využit k importu do aplikací třetích stran.